společnosti WOODMARK s.r.o., 
IČ: 28895223, DIČ: CZ28895223, sídlo: č.p. 293, 687 37 Ořechov,
doručovací adresa: Ořechov 293, 687 37
DS: 8hsb6ms
…dále jen WOODMARK, zhotovitel (v textu „my“). Objednatelem se rozumí zákazník, resp. druhá smluvní strana (v textu „Vy“).

 

Základní ustanovení

1. V těchto obchodních podmínkách (dále jen „OP“) najdete úpravu Vašich práv a povinností souvisejících s poskytováním našich služeb (dále jen „služby“) a také práva a povinnosti WOODMARK jako poskytovatele těchto služeb. Smlouvu s WOODMARK uzavřete na dobu neurčitou, pokud se nedohodneme jinak.

2. Uzavřením smlouvy potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a výslovně nás žádáte o okamžité plnění dle této smlouvy, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, abychom nemuseli čekat 14 dní  se započetím realizace.

3. Pokud některá práva a povinnosti nejsou výslovně upravena OP, řídí se příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. 

4. Chtěli bychom Vás upozornit, že tyto podmínky můžeme kdykoliv jednostranně měnit. O změnách Vás však budeme vždy předem informovat minimálně e-mailem. Vy máte právo nám sdělit, že trváte na původních obchodních podmínkách, případně, pokud již nebude dílo zhotoveno, od smlouvy odstoupit.

5. Smlouva je uzavřena vždy podpisem objednávky nebo zasláním e-mailu s požadavkem na plnění z naší strany.

6. Ceník dodávaného zboží a dalších prací či souvisejících plnění (doprava apod.) je uveden na našich internetových stránkách – WWW.WOODMARK.CZ. Pokud ho budeme měnit, dáme Vám to s předstihem na vědomí písemně, alespoň mailem.

7. S ohledem na nepředvídatelnost trhu s dřevní hmotou a na možnost změny cen vstupních materiálů od dodavatelů si vyhrazujeme změnu cen dodávaného palivového dřeva. O změně ceny Vás budeme neprodleně informovat, pokud s novou cenou nebudete souhlasit, můžete odstoupit od smlouvy.

8. Termín dodání zboží je uveden v písemném potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídané překážky mimo naši možnost ovlivnění ohrožen, můžeme termín dodání přiměřeně prodloužit, musíme Vám však tuto změnu neprodleně ohlásit.

9. Veškeré doručování písemností (smluv, výpovědí, reklamací, apod.) směrem k nám je nutné činit na naši aktuální doručovací adresu uvedenou v záhlaví obchodních podmínek nebo do datové schránky. Pokusíte-li se o doručení písemnosti jiným způsobem na jinou adresu, vystavujete se riziku, že pošta písemnost doručí náhradnímu příjemci a v takovém případě, jak jistě uznáte, nelze považovat doručení za účinné.

10. Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady zůstávají našim vlastnictvím. Bez našeho souhlasu tyto nesmíte kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám. 

11. Udělujete nám souhlas s tím, abychom svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části převedli třetí osobě, pokud nebylo dosud splněno.

12. Pokud Vám zákon přiznává postavení spotřebitele, podpisem smlouvy potvrzujete, že Vám předán vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, máte právo dle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, a to do 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zasílat na naši adresu uvedenou v záhlaví těchto podmínek. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pokud jste souhlasili s okamžitým plněním dle této smlouvy, jste povinni nám uhradit 50% kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy kratší než 5 pracovních dnů před dodávkou zboží či služby, 100% kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy v době kratší než 2 pracovní dny před dodávkou zboží či služby. Pokud již došlo, či mělo dojít k předání díla, vezměte prosím na vědomí, že nemůžete již odstoupit od smlouvy, protože ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

13. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Vás informujeme o subjektu mimosoudního řešení sporů takto: subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – odkaz na internetovou adresu: www.coi.cz

14. Vylučuje se užití ust. § 1816 občanského zákoníku, tedy hradí-li se cena alespoň zčásti pomocí úvěru nebo zápůjčky, nemůžete odstoupit ani od těchto smluv. Toto ustanovení se neužije, pokud vám zákon přiznává postavení spotřebitele.

Popis produktu 

(palivové dřevo)

15. Jedná se o běžně dodávané palivové dřevo standardní kvality. Nezaručujeme okamžitou dostupnost objednávaného palivového dřeva. Dostupnost jednotlivých druhů dřeva bude vždy potvrzena na základě vaší řádné objednávky. Výběr produktů zahrnuje výběr druhu dřeva dle naší nabídky, délku polen, balení a množství.

16. Objednávky zboží lze provádět telefonicky na číslech +420 773 484 218, +420 734 202 092, +420 736 744 697, dále pak prostřednictvím objednavky@woodmark.cz, objednávkou přes e-shop anebo osobně sepsáním objednávky v místě výroby palivového dřeva. Při objednávce jste povinni uvést tyto kontaktní údaje: – jméno, resp. firmu odběratele-adresu, telefonní spojení. Objednávka bude dodavatelem odběrateli následně potvrzena. 

17. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se řádně seznámili s obchodními a dodacími podmínkami, které jsou uveřejněny zde: www.woodmark.cz

18. Prodejní jednotka

  1. Prostorový metr rovnaný (PRMR) – štípaná polínka různých délek =   jsou štípaná polínka různých délek ručně naskládaná do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška)
  2. Prostorový metr sypaný (PRMS) – štípaná polínka různých délek =   jsou štípaná polínka různých délek volně nasypaná do krychle 1x1x1 m 
  3.  Prostorový metr sypaný, balený v ochranné síti na paletě – štípaná polínka různých délek =    jsou štípaná polínka různých délek volně nasypaná a balená v ochranné síti, uložená na paletě – prodejní jednotka = 1,6 PRMS

19. Další informace o produktu :

  • polínka různých délek 
  • polínka krátíme dle přání zákazníka na délku přibližně 25, 33, 50 cm.

Při štípání mohou vzniknout i kratší polena, a to z toho důvodu, že jsou kráceny kmeny různých délek, proto poslední polínka mohou být kratší.  Štěpná hrana polínek je různá, a to podle průměrů klád, ze kterých jsou štípána.  Nelze tedy nijak ovlivnit, aby všechna polínka byla stejná. 

Dodávka palivového dřeva může obsahovat kromě štípaného dřeva i neštípaná polínka, a to z toho důvodu, že by štípáním kulatiny malých průměrů na pološtípacím automatu vznikaly v podstatě třísky a spousta zbytků dřevní hmoty. 

Výroba štípaného palivového dřeva probíhá na pološtípacím automatu, přičemž přirozenou a běžnou součástí dodávaného množství, jsou z části kůry, odštěpky dřeva a piliny, které vznikají při štípání a následné manipulaci s dřevní kulatinou. Tyto dřevní odštěpky se dají výborně použít např. na zátop. Tím, jak jsou malé, vyplňují v dodávaném množství dřeva volné mezery mezi jednotlivými polínky a jejich přítomnost nesnižuje množství dodaného palivového dřeva.  

S ohledem na výše uvedené nebude přítomnost odštěpků a zbytků dřevní hmoty brána jako oprávněný důvod pro uznání  reklamace dodaného zboží.

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady – křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu až 70%, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Při přepravě sypaného dřeva dochází vlivem vibrací k drobnému setřesu dřeva. 

Při odběru štípaných sypaných polínek nelze následně reklamovat množství, pokud se polínka uloží. 

Je důležité si uvědomit, že z 1,6 metru sypaného dřeva (PRMS) vyskládáte přibližně 1 metr skládaného dřeva (PRM). 1 PRM = cca 1,6 PRMS.

Vlhkost dřeva

Dřevo prodáváme čerstvé, z aktuálních těžeb. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Proto při nesprávném uložení do uzavřených, málo větrných prostor může začít plesnivět, či jinak pracovat. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. 

Objednávka zboží

20. K objednání si vyberete druh palivového dřeva a objednáte jej telefonicky na číslech +420 773 484 218, +420 734 202 092, +420 736 744 697 nebo na e-mailové adrese objednavky@woodmark.cz. 

Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení z naší strany. Pokud zrušíte závaznou objednávku, máme právo postupovat podle bodu 12 OP, minimálně v rozsahu náhrady přiměřených nákladů, například za dopravu (vč. nákladů souvisejících s rezervací přepravních kapacit) a manipulaci.

Dodací lhůta

21. Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a našich provozních možností dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy potvrzen telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídané překážky mimo naši možnost ovlivnění ohrožen, můžeme termín dodání přiměřeně prodloužit, musíme Vám však tuto změnu neprodleně ohlásit.

Platba

22. a) osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva

  1. převodem na účet před dodávkou

Ceny jsou konečné vč. DPH.

Vyhrazujeme si možnost změny ceny dodávaného palivového dřeva, tuto změnu Vám samozřejmě s předstihem ohlásíme, pokud nebudete s navýšením souhlasit, opravňuje Vás to, abyste od smlouvy odstoupili.

Dodání a převzetí

23. Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze jeho sklopení z vozidla. 

24.Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. 

25. Jste povinni zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů jednotlivých vozidel.

26. Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase, nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, máme právo postupovat dle bodu 12. OP a při opakovaném dodání požadovat minimálně náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

27. Jste povinni dodávku zkontrolovat před složením dřeva z nákladního vozu. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, jste povinni tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

28. Zaplacením dodávky souhlasíte s převzetím zboží, příp. stvrzujete dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu. 

Osobní odběr zboží

29. Pokud objednáváte palivové dřevo telefonicky či přes internet a odebíráte ho osobně, my pouze potvrzuje, že zboží je pro vás v provozovně rezervováno. V případě osobního odběru zboží v naší provozovně se smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží. 

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

30. Záruční doba na objednané zboží začíná okamžikem, kdy převezmete zboží. Délka záruční doby na dodané zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

31. Pokud objevíte na zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena používáním, ale vadou samotného dodaného zboží, máte v záruční době právo zboží reklamovat. Záruka se nevztahuje na přirozené změny a vlastnosti dodaného zboží tj. palivového dřeva (jako je sesýchání, tvorba výsušných trhlin, barevné změny, hniloba až 70% apod.) Rovněž neneseme zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s dodáním zboží jako např. zanesením dřevokazného hmyzu, mikroskopických organismů, členovců, dřevokazných hub apod., pro které je dřevo
přirozeným prostředím. 

32. Záruční list se nevystavuje, jako záruční list slouží daňový doklad.

33. Od nás a našich dodavatelů můžete bez předchozího souhlasu naší pojišťovny získat pouze náhradu za přímé škody až do výše v jaké tato bude uznána naší pojišťovnou. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Zcela pak vylučujeme jakékoliv zmírnění zákonných podmínek pro uplatnění náhrady tzv. nemajetkové újmy. Pokud s náhradou škody nebudete souhlasit, můžete se svých nároků domáhat soudní cestou.

34. Žádná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktur.

35. Po dobu Vašeho prodlení s úhradou faktur, nemáte právo uplatňovat nároky z titulu naší případné odpovědnosti za vady, záruční doba se o dobu Vašeho prodlení neprodlužuje, počíná běžet dnem předání díla (zboží), resp. Jeho dokončením, pokud neposkytnete potřebnou součinnost při předání.

36. Do doby úplného zaplacení (Vámi příp. úvěrovou společností) zůstává zboží naším vlastnictvím, záruční doba se o dobu Vašeho prodlení neprodlužuje, počíná běžet dnem předání díla (zboží), resp. jeho dokončením, pokud neposkytnete potřebnou součinnost při předání. (dnem předání se rozumí v takovém případě den, kdy jste byli povinni poskytnout potřebnou součinnost při předání). Nebezpečí škody však na Vás přechází dnem předání.

37. Reklamace

V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží.

38. Postup reklamace

a) reklamace dodaného množství

Dodané palivové dřevo si vždy prohlédněte před jeho zaplacením řidiči a HLAVNĚ před složením vysypáním z korby. Zabráníte tím možným neshodám co se množství týče. 

V případě, že nesouhlasíte s objasněním množství PALIVOVÉHO DŘEVA od řidiče, VOLEJTE IHNED +420 773 484 218, +420 734 202 092, +420 736 744 697, pořiďte fotodokumentaci, případně palivové dřevo nepřebírejte a pošlete dřevo zpět. 

b) reklamace KVALITY dodaného palivového dřeva

Kvalitu palivového dřeva si prohlédněte bezprostředně při jeho vysypání z kontejneru. Za přítomnosti řidiče vyhotovte záznam o reklamaci a pořiďte fotodokumentaci. 

S ohledem na charakter výroby je součástí dodávaného množství palivového dřeva i přiměřené množství tzv. odštěpků. Tyto dřevní odštěpky se dají výborně použít např. na zátop. Tím, jak jsou malé, vyplňují v dodávaném množství dřeva volné mezery. Jejich přítomnost nesnižuje množství dodaného palivového dřeva.

39. Vyřízení reklamace.

Písemnou reklamaci dodáte na naší doručovací adresu. Přiložená fotodokumentace je nezbytnou součástí reklamace. Dále v reklamaci uveďte, čeho se v rámci reklamace domáháte.

My posoudíme oprávněnost reklamace a po jejím posouzení vás vyrozumíme telefonicky či emailem (v případě vašeho nesouhlasu se způsobem jejího vyřízení také písemně) o způsobu vyřízení reklamace. 

40. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Vás informujeme o subjektu mimosoudního řešení sporů takto: subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – odkaz na internetovou adresu: www.coi.cz

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

41. Berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

42. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě, uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@woodmark.cz.

43. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží nám musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to jako celek v původním – neporušeném obalu. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete náklady, spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

44. V případě platného odstoupení od smlouvy vrátíme peněžní prostředky, přijaté od vás, do čtrnácti (14) dnů od doručení vašeho oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Můžeme vám také vrátit vámi poskytnuté plnění již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a nevzniknou vám další náklady. Odstoupíte-li od smlouvy, nejsme povinni vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží vrátíte.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

45. V případech, kdy můžete v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, náleží totéž právo i nám, a to až do doby, kdy převezmete zboží. V takovém případě vám vrátíme příp. přijatou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet vámi určený.

46. Je-li vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi a vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z vaší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni spolu se zbožím nám vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů

47. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

48. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 v platném znění.

49. Podpisem smlouvy nám také udělujete souhlas uchovávat a zpracovávat Vaše údaje k obchodním a marketingovým účelům.

50. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

51. Tímto nám udělujete až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, abychom zpracovávali (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Vaše osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Vás jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo,

číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

52. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu trvání našeho smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň budeme Vaše údaje uchovávat.

53. Jste si vědomi toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem nám uložené povinnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

54. Berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

55. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených máte právo požadovat od nás přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

56. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

57. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách a volně přístupné v místě naší provozovny. 

58. Objednáním je bez výhrad akceptujete.

59. Veškerá korespondence Vám bude zasílaná na Vámi uvedenou adresu. Její případnou změnu jste povinni nám nahlásit, jinak nesete odpovědnost za nedoručení zásilek sami. Stejně tak i v případě, že si poštu nebudete vyzvedávat. Zásilka od nás odesílaná se považuje za doručenou dnem uložení na poště, případně dnem, kdy bude vrácena jako nedoručitelná.

60. Otázky v těchto podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem, příp. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky (rozhodné právo).

61. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022

V Ořechově, dne 1.1.2022